Debatt angående kulturplan | Sverigedemokraterna i Södermanland

Debatt angående kulturplan

Under gårdagens sammanträde med landstingsfullmäktige lämnade SD in ett särskilt yttrande angående den kulturplan för Sörmland som antogs. Detta gav upphov till viss debatt, då SD som enda parti hade invändningar mot delar av det som anges i kulturplanen. Vilka dessa invändningar var kan läsas i yttrandet som återges nedan.

Vi Sverigedemokrater ställer oss positiva till att det tagits fram en kulturplan som tydliggör målen med kulturverksamheten samt hur målen ska uppnås. Dock anser vi att vissa inslag i kulturplanen går stick i stäv med den politiska vilja som beskrivits i vår budget för 2012.

Detta gäller dels folkhögskolorna som vi menar att landstinget, med undantag för utbildningar som kan anses vara till nytta för landstingets egen kärnverksamhet, inte bör driva.

Det gäller också det faktum att kulturplanen utgår från en integrationspolitisk snarare än en assimileringspolitisk grund. Som exempel kan nämnas stödet till etniska kulturföreningar och scenkonstens arbete med mångkultur.

Vidare är vi kritiska till att ett genusperspektiv i så pass hög utsträckning ska genomsyra de aktiviteter som genomförs inom ramen för kulturplanens verksamhet. Kvalitet och variation bör vara högre prioriterat än ett genusperspektiv när det gäller urval inom kulturverksamhet.

Vi vill se att ovan angivna synpunkter tas till vara i arbetet med kulturverksamheten och att de beaktas i framtida kulturplaner.

SD lämnade också in ett särskilt yttrande angående en motion om att göra landstinget Sörmland till en ekokommun. Även detta yttrande kan läsas nedan.

Vi Sverigedemokrater anser att det är viktigt att aktivt arbeta för en god miljö inom all verksamhet i landstinget. Vår förhoppning är att detta arbete ska underlättas genom att landstinget Sörmland blir en ekokommun. Därför yrkar vi bifall till motionen.

Dock menar vi att det i handlingarna till detta ärende framkommit allför lite information för att det ska vara möjligt att avgöra om detta med att bli en ekokommun verkligen kommer att öka förutsättningarna för ett bra miljöarbete. Vi saknar också tydliga mål som landstinget genom att bli en ekokommun vill sträva efter att uppnå.

Därför anser vi att en utvärdering bör göras efter ett första år som medlem i Sveriges Ekokommuner. Medlemskapet innebär en årlig avgift som, även om den är tämligen låg, bör leda till ett gott resultat. Uteblir resultatet i form av ett förbättrat arbete för en god miljö är det fullständigt onödigt att fortsätta betala den årliga avgiften. Istället finns det andra verksamheter inom landstinget som i så fall kan ha bättre användning av pengarna.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.