En ansvarsfull Landstingspolitik | Sverigedemokraterna i Södermanland

En ansvarsfull Landstingspolitik

Sverigedemokraterna i Södermanland

Valmanifest 2010

Primär – och specialistvård samt patientinflytande.

 • Målsättningen är att nuvarande sjukvårdsgaranti förbättras enligt följande:

– Inom primärvården ska patienten få kontakt eller vård samma dag som vård söks.

– Behöver patienten träffa läkare inom primärvården ska detta garanteras inom 3 dagar (nu 7 dagar) från att vård söks.

– Från att beslut fattas om remiss ska det ta högst 30 dagar (nu 90 dagar) innan patienten får träffa specialiserad läkare.

– Från att beslut om behandling fattas ska det ta högst 30 dagar (nu 90 dagar) innan ordinerad behandling påbörjas.

 • Satsning på att utbilda avancerade specialistsjuksköterskor i syfte att avlasta läkarna från administrativa uppgifter såsom exempelvis att skriva ut recept.
 • Landstinget ska verka för en vårdpeng som följer patienten till valfri vårdgivare.
 • Äldre ska kunna få hembesök av läkare för att slippa besvärliga resor.
 • En av vårdtagaren vald allmänläkare ska ansvara för kontakt och uppföljning under hela behandlingskedjan, till dess att vårdtagaren friskförklaras.
 • Landstinget ska verka för att tolk till asylsökande skall bekostas av migrationsverket. I avvaktan på en sådan utveckling ska landstinget endast bekosta tolk om särskilda skäl föreligger.
 • Sjukvård ska erbjudas alla på lika villkor, vilket innebär att landstinget ska verka för att särskilt utvalda grupper inte ska erbjudas subventioner.
 • Illegala invandrare ska inte erbjudas subventionerad eller fri vård.

Tandvård

 • Undersökningsavgiften ska hållas låg, för att uppmuntra regelbunden kontroll av munhälsan. Landstinget ska också verka för att ett nytt högkostnadsskydd avseende tandvårdskostnader införs.
 • Tandvården ska vara avgiftsfri upp till 20 år.
 • För studerande över 20 år ska tandvård erbjudas till subventionerat pris.

Förebyggande hälsovård

 • Landstinget ska satsa på att genom informationsspridning och olika projekt förebygga oönskade graviditeter, aborter och sexuellt överförbara sjukdomar.
 • Landstinget ska erbjuda gratis och regelbunden prostatacancerprov (PSA), gynekologisk cellprovtagning och mammografi till alla personer som uppnått medicinskt betingad ålder.

Psykiatri

 • Landstinget ska verka för ett tätt samarbete mellan primärvården och psykiatrin.
 • En satsning krävs för att tillgodose behovet av terapi. Långsiktig terapi snarare än kortsiktig medicinering ska alltid vara en målsättning.
 • Patienter och deras anhöriga ska ges ökat inflytande gällande behandlingsmetod och vårdgivare. Privata psykologer och psykoterapeuter ska kunna anlitas av landstinget i syfte att förbättra kvaliteten på den psykiatriska vården.

Tillgänglighet

 • Telefontider och bokningssystem lämnar idag en del övrigt att önska inom stora delar av vården. Landstinget ska utreda hur dessa ska förbättras för att bättre motsvara patienternas behov.

Personal

 • All personal inom landstinget ska kommunicera på god svenska i både tal och skrift.
 • Tillsättning av personal ska alltid ske utifrån kompetens.
 • Landstinget skall motsätta sig alla former av diskriminering, vilket innefattar etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling.

Ekonomi

 • Landstinget ska se över sina administrationskostnader i syfte att sänka dessa.
 • Arvodena för politiker inom landstinget måste ses över så att det klart och tydligt fastställs vad som är rimligt arvode för ett visst uppdrag.

Kultur

 • Landstinget ska endast göra kultursatsningar som syftar till att utveckla det lokala, regionala och nationella kulturarvet.

Kollektivtrafik

 • Minsta möjliga miljöpåverkan ska eftersträvas genom användning av miljövänliga drivmedel, gärna närproducerade sådana.
 • För att få högsta möjliga kostnadseffektivitet ska en översikt över kollektivtrafikens resor och priser göras regelbundet.
 • I syfte att minska bilberoendet för de som lever på landsbygden, bör ett eventuellt behov av fler resor inom landsortstrafiken utredas.

Miljö

 • Landstinget ska arbeta aktivt för att motverka att läkemedelsrester sprids till mark, vatten och luft.
 • Alla tjänstefordon som tillhandahålls inom landstinget ska vara miljövänliga.
 • Miljöaspekter ska tas i beaktande inom all upphandling.

Tillväxt och företagsamhet

 • I syfte att stimulera tillväxten och skapa fler arbeten bör innovationsbolag bildas tillsammans med näringsliv och forskningscentrum.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.