Motion om regelverk för hantering av klagomål från patienter. | Sverigedemokraterna i Södermanland

Motion om regelverk för hantering av klagomål från patienter.

Imorgon kommer vi att lämna in en ny motion till landstinget Sörmland. Den är en uppföljning på de interpellationer som ställdes i våras för att få klarhet i vilka åtgärder som vidtagits efter att en läkare under lång tid utsatt patienter för bl a sexuella ofredanden av grov karaktär. Motionen kan läsas nedan.

 

Motion om regelverk för hantering av klagomål från patienter.

Under våren 2011 besvarades en interpellation från SD angående på vilket sätt klagomål från patienter hanteras. Anledningen till att interpellationen ställdes var att en läkare polisanmälts misstänkt för upprepade fall av sexuella ofredanden och övergrepp mot kvinnliga patienter.

Av det svar som gavs på interpellationen framkom att när ett klagomål inkommer till Patientnämnden finns fastställda rutiner som säkerställer att ärendet hanteras på ett korrekt sätt.

Några fasta rutiner för hur klagomål som inkommer direkt till personal på en vårdenhet ska hanteras verkar av svaret att döma dock inte finnas. Och om sådana rutiner trots allt finns är de uppenbarligen bristfälliga då nämnda läkare trots flera inkomna klagomål från patienter fick fortsätta sitt arbete utan att några som helst åtgärder vidtogs, ända till dess en anhörig till en patient gjorde polisanmälan.

För att stärka patientsäkerheten och hindra att något liknande någonsin ska kunna inträffa igen yrkas därför på att Landstingsfullmäktige beslutar

att ålägga Landstingsstyrelsen ansvaret för att ta fram ett tydligt regelverk för hur klagomål från patienter ska hanteras, när klagomålen inkommer till personal på en vårdenhet istället för till Patientnämnden.

För Sverigedemokraterna Södermanland

Therese Borg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.