Motioner om språkkrav, kulturverksamhet och omhändertagande av kvinnor som utsatts för våld, har lämnats in. | Sverigedemokraterna i Södermanland

Motioner om språkkrav, kulturverksamhet och omhändertagande av kvinnor som utsatts för våld, har lämnats in.

Idag har vi skickat in tre nya motioner till landstinget. En handlar om att ställa krav på goda kunskaper i svenska språket för all vårdpersonal, en annan handlar om att införa snabbare omhändertagande av kvinnor som utsatts för våld, och en tredje handlar om att ta fram en policy för kulturverksamhet som finansieras med skattemedel.  Nedan kan motionerna läsas i sin helhet:

 

Motion om krav på goda kunskaper i svenska språket för all vårdpersonal.

En väl fungerande vård där patienterna upplever att de får den hjälp de behöver och känner sig trygga är något som vi önskar vore en självklarhet. Tyvärr vet vi dock av erfarenhet att det inte alls är någon självklarhet. Tvärtom händer det att patienter upplever att de inte alls får hjälp i samband med att de sökt vård. Det händer också att patienter får en felaktig diagnos, ibland med tragiska följder i form av men för livet eller till och med dödsfall.

Orsakerna till att patienter inte upplever att de blir hjälpta, eller till att fel diagnos ställs, varierar kraftigt. Det viktiga är därför att ta reda på vilka de olika orsakerna är, och att sedan göra vad som krävs för att åtgärda de problem som uppdagas. Dock finns även fall där orsakerna är så pass uppenbara att åtgärder kan, och bör, sättas in omedelbart. Ett exempel på en sådan orsak är när det på grund av språksvårigheter uppstår brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient. Detta är tyvärr inte heller någon ovanlig problematik, utan något som många beklagar sig över. Det är väldigt många människor som när de sökt vård har fått träffa en läkare som varken förstått vad patienten sagt eller har haft språklig förmåga att klargöra för patienten vad denne drabbats av och vad denne bör göra för att tillfriskna.

Att det får vara på det sättet ser vi Sverigedemokrater som oacceptabelt. Den som söker vård i sitt eget hemland borde ha en självklar rätt att träffa vårdpersonal som förstår det som sägs på patientens egna modersmål, och borde likaså ha självklar rätt att på sitt modersmål få veta vad som är fel och vad som behövs för att bli frisk. Den som söker vård i sitt eget hemland ska heller aldrig behöva riskera felaktig diagnos, med eventuella men för livet eller dödsfall som följd, på grund av språksvårigheter.

Det är en enkel fråga om att förebygga att problem uppstår, och detta kan bara åstadkommas genom att säkerställa en fungerande kommunikation mellan vårdpersonal och patienter. Det kan bara göras på två sätt. Antingen genom att ha krav på goda kunskaper i svenska språket för vårdpersonal, eller genom att erbjuda tolk även åt svensktalande patienter. Det senare alternativet tror vi dock att alla inser det orimliga i.

Vi är medvetna om att det ytterst är Socialstyrelsen som har ansvaret för att säkerställa läkares lämplighet, men det hindrar på intet vis att landstinget tar eget ansvar för att rätta till de brister i kommunikation mellan läkare och patienter som bevisligen trots allt finns.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi därför på

att Landstingsstyrelsen verkställer att krav på goda kunskaper i svenska språket ställs på all vårdpersonal inom Landstinget Sörmlands verksamhet. Uppstår kommunikationsproblem mellan vårdpersonal och patienter måste problemet omedelbart uppmärksammas och åtgärdas.

 

För Sverigedemokraterna Södermanland

Therese Borg

Adam Marttinen

Stefan Jacobsson

Thom Zetterström

 

 

Motion om snabbare omhändertagande av kvinnor som utsatts för våld.

Vid det senaste Polisstyrelsemötet i Södermanland redogjorde poliserna för att det finns några huvudsakliga problem när det handlar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dessa är bevisningen samt uppföljning och skydd. Ytterligare ett vanligt förekommande problem är enligt poliserna att kvinnor som utsatts för våld alltför ofta får sitta i många timmar och vänta på länets mottagningar när de söker vård.

Under de timmar som går hinner de utsatta kvinnorna fundera på vad som kan bli konsekvenserna av att de söker vård och förövaren med stor sannolikhet anmäls som en följd. De oroar sig bland annat för var de ska ta vägen, för vad förövaren kan tänkas göra, för att förlora sina familjer. Resultatet av den långa väntan blir då alltför ofta att kvinnorna avviker från mottagningarna innan de hunnit få den vård de sökt för, vilket också leder till att såväl bevisning som uppföljning och skydd omöjliggörs.

Vi Sverigedemokrater anser att detta är ett mycket allvarligt samhällsproblem, som behöver åtgärdas omedelbart. Vi är medvetna om att det vid en första bedömning av sköterskan i mottagningens receptionen kan vara svårt att avgöra vilka kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och vilka som inte har det, och att detta kan göra det problematiskt att ge ett snabbt omhändertagande till just de kvinnor som är i störst behov. Därför behövs nya rutiner som gör det lättare att redan vid den allra första kontakten med vården hitta dessa kvinnor och ge dem ett snabbt omhändertagande. Det kan exempelvis handla om att vara uppmärksam på tecken som indikerar att kvinnan kan ha utsatts för våld, och om att ställa rätt frågor.

Med hänvisning till ovanstående yrkas på att Landstingsfullmäktige beslutar

att ta fram rutiner som syftar till att i högre utsträckning ge kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, även hedersrelaterat våld, ett snabbt omhändertagande när de söker vård.

 

För Sverigedemokraterna Södermanland

Stefan Jacobsson

Therese Borg

 

 

Motion om kulturverksamhet

Kultur är på väldigt många sätt något viktigt och berikande. Därför är det helt naturligt att en del av skattemedlen går till att finansiera kultur. Dock är det viktigt att fundera på vilken typ av kultur som ska bekostas med skattebetalarnas pengar, och vad som bör bekostas av utövarna själva. Rimligen bör den kultur som finansieras med skattemedel vara till för en så stor del av befolkningen som möjligt. Det som många betalar för ska också så många som möjligt kunna ta del av. Det är viktigt att alla känner sig välkomna att ta del av det som erbjuds, ingen ska behöva känna sig exkluderad eller ovälkommen.

Med detta i beaktande går det att dra några slutsatser. En sådan är att det inte är rimligt att skattebetalarna ska lägga en del av sin lön på kultur som syftar till att väcka politisk opinion till förmån för en politisk ideologi som de kanske själva motsätter sig. Likaså är det inte rimligt att skattemedel finansierar kultur vars syfte är att ta ställning emot en politisk ideologi. Åtminstone inte utan att ställningstagandet redovisas på ett tydligt sätt.

En annan slutsats är att skattebetalarna inte ska behöva se en del av sin lön gå till kulturyttringar som utan att vara tydliga med sitt ställningstagande ger ensidiga perspektiv på sådant som borde beskrivas ur flera perspektiv. Om kultur ska väcka tankar, ge nya erfarenheter, leda till utveckling, måste det ges möjlighet att bilda sin egen uppfattning utifrån en objektiv helhet, eller så måste det framgå på ett tydligt och ärligt sätt att ett perspektiv av flera möjliga valts. Allt annat är att försöka påverka människors åsiktsbildning i en viss riktning, istället för att uppmuntra kreativitet och självständigt tänkande.

En tredje slutsats är att skattemedel inte ska gå till att finansiera kulturverksamhet som bara välkomnar vissa människor och därmed är exkluderande mot övriga. Verksamheter som bekostas med skattemedel ska kunna fungera som mötesplats för alla, inte exkludera människor p g a kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt.

Med hänvisning till ovanstående yrkas därför på

att Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet ges i uppdrag att ta fram en vägledande policy i syfte att eftersträva att all kulturverksamhet som bekostas med skattemedel förhåller sig politiskt neutral så långt det är möjligt, samt att man i alla sammanhang är tydliga och ärliga med det syfte och val av perspektiv som satt sin prägel på verksamheten. Policyn ska också säkerställa att de kulturverksamheter som finansieras med skattemedel ska välkomna alla, oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt.

 

För Sverigedemokraterna Södermanland

Therese Borg

 

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.