Sverigedemokraterna i Södermanland | Sida 6

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Södermanland

Varmt välkomen till vår förening. Vi hoppas att du får en trevlig vistelse på vår sida.
Besök oss även på Facebook.

Anton Berglund

Distriktsordförande SD Södermanland

Skicka e-post till oss

Postadress

SD Södermanland
Box 14653
630 14  Eskilstuna

Press hänvisas till ordförande Anton Berglund.
anton.berglund@sd.se eller 0727-25 88 45.

Övriga kontakter:
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86

Jonathan Jonasson, Ungsvenskarna
jonathan.jonasson@sd.se eller 0700-46 67 96

Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-23 16 45

 • SD Södermanlands budget för 2017.

  Av Sverigedemokraterna den 8 november, 2016
  0

  Idag släpptes SD Södermanlands budget för landstinget för verksamhetsåret 2017.

  Nu har halva mandatperioden gått och Sverigedemokraterna lägger nu den tredje budgeten för
  denna mandatperiod. Vi har utgått från vårt valmanifest i framtagandet av denna budget.
  I vårt valmanifest har vi valt att prioritera vården framför allt. Det är ett löfte som vi kommer att hålla
  genom hela mandatperioden.
  Sjukvården är Landstingets absolut viktigaste ansvarsområde.

  Sverigedemokraterna har alltid ställt investeringar inom Landstingets andra ansvarsområden i
  relation till sjukvårdens behov.

  Under förra mandatperioden beslutade den socialdemokratiskt ledda majoriteten att stänga 57
  vårdplatser i Sörmland för att spara pengar. Det utlöste en nedåtgående spiral där en
  ansträngd arbetssituation på flera vårdavdelningar lett till uppsägningar och att fler
  vårdplatser tvingats stängas. Att dra ner på sjukvårdens kapacitet för att spara pengar är
  riskabelt, då patientsäkerheten står på spel.

  I vår budget finns det satsningar på personalen, men också medel som ska verka för att öppna fler vårdplatser på våra sjukhus.
  Vi måste satsa mer på vår personal!

  Därför väljer vi att erbjuda fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor.
  I valrörelsen gick vi ut med att vi ville avyttra Åsa folkhögskola. Det är en fråga som vi
  kommer att fortsätta driva. Vi anser att vi har ett folkbildande ansvar för våra Sörmlänningar
  men att vi borde minska på utbudet. Därför föreslår vi att Åsa folkhögskola avyttras och att
  delar av utbildningen flyttas till Eskilstuna folkhögskola. Det innebär att landstinget Sörmland
  fortfarande kommer att bedriva folkbildning dock inte i lika stor utsträckning.

  Sammantaget så skulle SD:s hårda sjukvårdsfokus innebära att landstinget Sörmland lever upp
  till den lagstadgade vårdgarantin. När landstinget Sörmland inte kan leva upp till vårdgarantin
  ska det vara rutin att erbjuda utomlänsvård. Vi måste alltid sätta patientens behov och
  upplevelse i främsta rummet.

  Regeringen försöker nu få igenom en storregionsreform.
  Det är något som Sverigedemokraterna har varit emot från start. Vi tror inte att sjukvårdens problem är något
  man löser genom att rita om Sveriges nuvarande länsgränser.
  Vi ser dessutom stora risker med den tilltänkta Svealands region.
  Vi är för ett ökat samarbete inom vår sjukvårdsregion, men vi anser att Sörmland ska förbli Sörmland.

  Vi kommer under mandatperioden i våra budgetar att prioritera personal, lösningar och
  förutsättningar för att sjukvården ska fungera och det arbetet kommer fortlöpa med sikte på
  ett nytt synsätt på Landstingets verksamhet. Vi sätter helt enkelt vården framför allt!

  För Sverigedemokraterna i landstinget Sörmland, gruppledare Anton Berglund
  Klicka på ikonen för att läsa budgeten.

 • Bemötande på anklagelser från avhoppad gruppledare.

  Av Sverigedemokraterna den 15 oktober, 2016
  0

  Vi nåddes nyligen av beskedet att Anna Sarnes Magnusson, gruppledare för SD i Oxelösunds kommunfullmäktige, valt att lämna sina politiska uppdrag för partiet. (*1)
  Via sociala medier delges en längre förklaring från Anna om orsakerna till hennes avhopp. Det förkommer där en rad påståenden och felaktigheter som förtjänar ett sakligt bemötande. (*2)
  Anna insinuerar att sexuella trakasserier inte tas på allvar. Om kännedom om sexuella trakasserier eller andra brott når partiet uppmanas polisanmälning. Partiet vidtar därefter åtgärder mot personer som visar sig vara skyldiga eller av andra skäl inte förtjänar fortsatt förtroende. Det finns inget fall som kan visa på att paritet inte har agerat i enlighet med detta tillvägagångssätt.
  Det exempel som Anna tar upp i dagens SN är en mycket överdriven och missvisande bild av den aktuella händelsen. Anna har flertalet gånger erbjudits ursäkter från berörd part men ej velat ta emot detta.

  Vidare påstås det att partiet vid tjänstetillsättning kan klandras för nepotism. Samtliga anställningar inom partiet har föregåtts av processer som kan liknas vid vilken anställning som helst.
  Sedan har beslut om anställning fattats av fulltaliga styrelser eller fullmäktigegrupper, aldrig av någon enskild.
  Vid jäv frånsäger sig berörd person sin rösträtt och deltar inte i beslut.
  Ingen som anställts har något släktskap till någon i de beslutsfattande församlingarna. Det har även vid anställningar av tjänstemän beaktats som en merit att inte inneha några politiska uppdrag med koppling till tjänsterollen.

  Sist vill vi med bestämdhet ta avstånd från den kvinnosyn som Anna ger uttryck för. Att förminska kvinnliga medarbetares insatser genom att kommentera deras utseende är något vi tar avstånd ifrån.
  I vårt parti bemöts människor med respekt, oavsett könstillhörighet. I vårt parti förtjänar både kvinnor och män att utvärderas för arbetsinsats och inte för sin hårfärg eller för sitt klädval.
  Vid utvärderingar av våra medarbetares arbetsinsatser finns bara goda utlåtanden.

  I ett växande parti kommer dessvärre allt fler personer känna sig besvikna över att inte få de politiska uppdrag eller de tjänster man önskar. Om man av sådana orsaker upplever att vi behöver gå skilda vägar är det vår förhoppning att man lämnar partiet med värdighet.

  *1. http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.4438533-sverigedemokraternas-gruppledare-i-oxelosund-har-hoppat-av-utan-forklaring
  *2. http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.4446166-avhoppad-politiker-ger-sverigedemokraterna-hard-kritik

 • Medlemsrekord!

  Av Sverigedemokraterna den 15 april, 2016
  0

  press_medlemmar

 • Storregion dödsstöten mot sjukvården?

  Av anton.berglund den 14 april, 2016
  0

  Om allt går som statliga Indelningskommittén föreslår, kommer våra befintliga län Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Västmanland, Örebro och Södermanland att upplösas och ingå i en gigantisk storregion kanske redan till 2019.Denna monsterregion blir över 60 mil(!) mellan Nordöstligaste orten Idre och Sydvästligaste Oxelösund och innebär enorma förändringar för såväl sjukvården som kollektivtrafiken.

  Sverigedemokraterna är starkt kritiska till storregionbildningen och anledningen till vår ståndpunkt vill vi nu redogöra för:

  * Genom att besluten flyttas till personer som inte bor eller verkar i samma landskap så blir det svårare för de som
  påverkas av besluten att få gehör för sina synpunkter. Idag beslutar folkvalda från Södermanlands län om frågor som berör Södermanland och folkvalda från Gävleborg län om frågor som berör gävleborgarna. I en storregion kommer de beslutande politikerna och tjänstemännen längre bort från människorna som påverkas av deras beslut och paralleller kan dras till den maktförskjutning som nu pågår från Sveriges riksdag till EU. Brist på lokal förankring ökar risken för såväl sjukhusnedläggningar som nerdragningar i kollektivtrafiken när man varken har förståelse eller insyn i de lokala sjukvårds- och kollektivtrafikfrågorna. Vilka incitament har en politiker från Uppsala att bevara en sjukhusavdelning i Köping när pengarna tryter för Akademiska sjukhus till exempel?
  * Om förslaget blir verklighet så kommer ca.50.000 anställda att byta arbetsgivare och 1,75 miljoner människor ska nu vända sig till en annan större aktör för att få sjukvård, kollektivtrafik, tandvård med mera. Läkarutbildningen på Örebro Universitet kan komma att stänga ner när det nära samarbetet med Värmland försvåras
  *Ekonomin riskerar att påverkas negativt. Det blir också svårare att ha en god kostnadskontroll i denna jättelika region än i dagens mer överblickbara landsting/regioner. En större region, där Älvdalen blir nordligaste kommunen och Oxelösund sydligaste lär också medföra större omkostnader för de anställda och politiker vilka tvingas till längre resor i tjänsten. Redan i dag är det stora skillnader i landstingsskatt, vilken skattesats skall råda i en storregion? Sannolikt kommer de flesta att få skattehöjningar då flera landsting redan idag brottas med en dålig ekonomi. Vår uppfattning är att försämringar för medborgarna är att vänta om man väljer att upplösa våra nuvarande län till förmån för en ny gigantisk storregion. Därför säger vi bestämt nej till detta och kommer att kämpa för att bevara våra nuvarande län!
  * Storregioner saknar folklig förankring och är ett påtvingat projekt uppifrån staten. De boende i de olika länen har en egen identitet, till exempel identifierar sig en dalmas med sitt landskap (län), inte som en medborgare i en storregion. Att tvinga fram en så här stor förändring utan folklig förankring innebär att legitimitet saknas för att genomföra en förändring till en storregion.
  * Slutligen anser vi är frågan av så stor vikt att vi anser att inte bara politikerna skall få avgöra denna fråga utan vi vill att folket skall få göra sin röst hörd genom en folkomröstning. Nu hoppas vi att övriga politiker vill och vågar ta debatten. Väljarna förtjänar att få veta var de olika partierna står i frågan om en eventuell storregion inför valet 2018.

  Anton Berglund     Gruppledare Landstinget Sörmlandkarta_9mars

  Maria Liljedahl      Oppositionsråd Landstinget Västmanland

  Simon Alm             Oppositionsråd Landstinget Uppsala län

  Anders Ahl             Oppositionsråd Landstinget Värmland

  Jenny Nordahl      Oppositionsråd Landstinget Dalarna

  Pelle Söderlund    Oppositionsråd Region Örebro län

   

   

   

 • SD riktar skarp kritik mot förslag om att avskaffa jaktutbildningar

  Av anton.berglund den 24 mars, 2016
  0

  Sverigedemokraterna i Landstinget Sörmland riktar skarp kritik mot skolverkets förslag om att avskaffa dagens jaktutbildningar. Skolverket föreslår nu att man tar bort jakten från dagens jakt- och viltvårdsutbildning när ämnesplanerna för landets naturbruksgymnasier nu står inför omfattande förändringar.

  Genom att ta bort vapen från dessa utbildningar ska man förebygga att framtida skolskjutningar inträffar. Bengt Weidow är undervisningsråd och den som fått uppdraget att lägga fram förslaget om att jaktutbildningen ska läggas ner.

  Förslaget är ute på remiss men redan nu riktar Anton Berglund, gruppledare för Sverigedemokraterna i landstinget, skarp kritik mot förslaget som skulle slå mot det landstingsdrivna Öknaskolan i Sörmland.

  Öknaskolan är en värdefull tillgång i Sörmland och att begränsa jakt- och viltvårdsutbildningen genom att ta bort betydande delar av den kan såklart påverka skolans attraktivitet. Att Öknaskolans utbildningsutbud skulle utgöra ett hot för framtida skolskjutningar kan inte betraktas som annat än ett riktigt långskott.

  Anton Berglund får också stöd av sin kollega Adam Marttinen som sitter i riksdagens justitieutskott.

  Det är svårt att inte se det här förslaget som en del i ett större sammanhang. Legal vapenhantering har efter förra årets terrordåd pekats ut som det största problemet för vår säkerhet. Nu pekas även utbildning ut som ett problem. Det här bottnar i att man vill ha svar på den oro som finns för de ökande antalet brott som begås där vapen är inblandat.

  Tyvärr riktar sig förslagen mot allt annat än de verkliga problemen som är de illegala vapnen. Det som behövs är skärpta straff och bättre koll på våra gränser, men det är inget som alliansen eller den rödgröna regeringen vill överväga i dagsläget.

  Anton Berglund fortsätter:

  Det känns som om skolverket försöka utmåla våra elever som presumtiva mördare vilket såklart inte är fallet. Vi har varit på ett antal verksamhetsbesök vid Öknaskolan och då jag även sitter i skolnämnden i Eskilstuna kan jag säga att Öknaskolan är en av de sista skolorna jag oroas över när jag tänker på skolskjutningar.

   

  http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/03/skolverket-vill-avskaffa-jaktutbildningar/

  http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/03/ett-hart-slag-mot-jakten/