Storregion dödsstöten mot sjukvården? | Sverigedemokraterna i Södermanland

Storregion dödsstöten mot sjukvården?

Om allt går som statliga Indelningskommittén föreslår, kommer våra befintliga län Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Västmanland, Örebro och Södermanland att upplösas och ingå i en gigantisk storregion kanske redan till 2019.Denna monsterregion blir över 60 mil(!) mellan Nordöstligaste orten Idre och Sydvästligaste Oxelösund och innebär enorma förändringar för såväl sjukvården som kollektivtrafiken.

Sverigedemokraterna är starkt kritiska till storregionbildningen och anledningen till vår ståndpunkt vill vi nu redogöra för:

* Genom att besluten flyttas till personer som inte bor eller verkar i samma landskap så blir det svårare för de som
påverkas av besluten att få gehör för sina synpunkter. Idag beslutar folkvalda från Södermanlands län om frågor som berör Södermanland och folkvalda från Gävleborg län om frågor som berör gävleborgarna. I en storregion kommer de beslutande politikerna och tjänstemännen längre bort från människorna som påverkas av deras beslut och paralleller kan dras till den maktförskjutning som nu pågår från Sveriges riksdag till EU. Brist på lokal förankring ökar risken för såväl sjukhusnedläggningar som nerdragningar i kollektivtrafiken när man varken har förståelse eller insyn i de lokala sjukvårds- och kollektivtrafikfrågorna. Vilka incitament har en politiker från Uppsala att bevara en sjukhusavdelning i Köping när pengarna tryter för Akademiska sjukhus till exempel?
* Om förslaget blir verklighet så kommer ca.50.000 anställda att byta arbetsgivare och 1,75 miljoner människor ska nu vända sig till en annan större aktör för att få sjukvård, kollektivtrafik, tandvård med mera. Läkarutbildningen på Örebro Universitet kan komma att stänga ner när det nära samarbetet med Värmland försvåras
*Ekonomin riskerar att påverkas negativt. Det blir också svårare att ha en god kostnadskontroll i denna jättelika region än i dagens mer överblickbara landsting/regioner. En större region, där Älvdalen blir nordligaste kommunen och Oxelösund sydligaste lär också medföra större omkostnader för de anställda och politiker vilka tvingas till längre resor i tjänsten. Redan i dag är det stora skillnader i landstingsskatt, vilken skattesats skall råda i en storregion? Sannolikt kommer de flesta att få skattehöjningar då flera landsting redan idag brottas med en dålig ekonomi. Vår uppfattning är att försämringar för medborgarna är att vänta om man väljer att upplösa våra nuvarande län till förmån för en ny gigantisk storregion. Därför säger vi bestämt nej till detta och kommer att kämpa för att bevara våra nuvarande län!
* Storregioner saknar folklig förankring och är ett påtvingat projekt uppifrån staten. De boende i de olika länen har en egen identitet, till exempel identifierar sig en dalmas med sitt landskap (län), inte som en medborgare i en storregion. Att tvinga fram en så här stor förändring utan folklig förankring innebär att legitimitet saknas för att genomföra en förändring till en storregion.
* Slutligen anser vi är frågan av så stor vikt att vi anser att inte bara politikerna skall få avgöra denna fråga utan vi vill att folket skall få göra sin röst hörd genom en folkomröstning. Nu hoppas vi att övriga politiker vill och vågar ta debatten. Väljarna förtjänar att få veta var de olika partierna står i frågan om en eventuell storregion inför valet 2018.

Anton Berglund     Gruppledare Landstinget Sörmlandkarta_9mars

Maria Liljedahl      Oppositionsråd Landstinget Västmanland

Simon Alm             Oppositionsråd Landstinget Uppsala län

Anders Ahl             Oppositionsråd Landstinget Värmland

Jenny Nordahl      Oppositionsråd Landstinget Dalarna

Pelle Söderlund    Oppositionsråd Region Örebro län