Utbildning | Sverigedemokraterna i Södermanland

Utbildning

Sverigedemokraterna Södermanlands satsning på nya politiker fortsätter fram till juni.

POLITIKERSKOLA

Sverigedemokraterna Södermanland vill välkomna dig att delta under vårens stora utbildningssatsning: POLITIKERSKOLAN.
När du väljer att kandidera för oss vill vi att du ska känna dig trygg med att du har all den kunskap du behöver.
Vi vill också säkerställa att våra kandidater har den kunskap som krävs för att representera Sveriges kanske största parti efter valet 2018. Därför har vi under våren bokat in ett antal föreläsningar med workshops. Dessa kommer att vara fokuserade på kommunernas nämnder och placerade runt om i länet för att göra det så lättillgängligt som möjligt.
Anmälan:
Anmälan sker via denna länk: https://goo.gl/forms/AuImD4wgtw0vr9UI3
Om du inte har möjlighet att anmäla dig via länken, vänligen kontakta valorganisatör Linda Hefvelin.
Vid varje utbildningstillfälle kommer det att bjudas på fika/mat, därav önskar vi att alla anmäler sig senast 7 dagar innan utbildningstillfället.
Vid frågor:
Vänligen kontakta valorganisatör Linda Hefvelin.
linda.hefvelin@sd.se eller 0736-99 66 85.

Barn och utbildning

Söndag 4 februari kl.10:00-14:00
Kommunhuset, Nygatan 10, Strängnäs

Nämnden ansvarar för omsorg och utbildning i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildningen.
Nämnden godkänner fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ger bidrag till dessa samt utövar tillsyn över verksamheten. Nämnden ger bidrag också till fristående grundskola.
Även elevhälsan ingår.

Teknik och samhällsbyggnad

Söndag 18 februari kl.10:00-14:00
Stadshuset, Stora torget 4, Nyköping

Nämnden ansvarar för de kommunaltekniska verksamheterna hamn, gata och park samt verksamheterna bygg-, plan-, mät och kart.
förebyggande miljöarbete i form av information och rådgivning Miljöstrategiskt arbete, vatten och avlopp, renhållning, kommunens gång- och cykelbanor, gator och vägar.

 

Tingsrätt, förvaltningsrätt, överförmyndarnämnd.

Lördag 10 mars kl.10:00-14:00
Stadshuset, Fristadstorget 86, Eskilstuna

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Nämnden ger också tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Förvaltningsrätten handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det kan gälla ett skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål (migrationsdomstolarna), en tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. Förvaltningsrätten prövar också vissa ansökningsmål, t.ex. omhändertagande av unga eller missbrukare.

Vård och omsorg

Söndag 25 mars kl.10:00-14:00
Duveholmshallen, Västgötagatan 31, Katrineholm

Nämndens ansvarsområden är myndighetsutövning och verksamheter för äldre personer och funktionsnedsatta, inklusive psykiskt funktionsnedsatta.
Nämnden ska verka för att dessa målgrupper får det stöd de behöver, för att kunna leva ett självständigt liv.
Myndighetsutövningen omfattar bland annat att utreda, bedöma och besluta om äldres och funktionsnedsattas behov av olika insatser. Sådan behovsprövning sker dels enligt gällande författningar och dels enligt av nämndens tagna riktlinjer inom resp område. Brukare ska känna trygghet, bemötas med respekt, god vård och omsorg,
ha inflytande över sin vardag och kunna leva ett aktivt liv.

Socialomsorg och arbetsmarknad

Lördag 14 april kl.10:00-14:00
Stadshuset, Stora torget 4, Nyköping

Nämnden har det samlade ansvaret för bl.a. myndighetsutövning och insatser inom individ- och familjeomsorg. Ansvarsområdena regleras av ett tiotal olika lagar varav socialtjänstlagen är den viktigaste.
Ansvarsområden
Barn, ungdom och familj
Missbruk- och beroendevård
Ekonomiskt bistånd
Ekonomisk rådgivning
Familjerätt
Familjerådgivning
Våld i nära relation
Ensamkommande barn
Serveringstillstånd

Kommunikation och kollektivtrafik

Söndag 29 april kl.10:00-14:00
Duveholmshallen, Västgötagatan 31, Katrineholm

Sjukvård

Lördag 12 maj kl.10:00-14:00
Landstingshuset, Brunnsgatan 66, Nyköping

Kultur, fritid, service och turism

Söndag 20 maj kl.10:00-14:00
Kommunhuset, Nygatan 10, Strängnäs

Nämnden har det samlade ansvaret för kultur – och biblioteksfrågor, stöd till föreningar verksamma inom kommunen samt fritidsanläggningar.
Detta är nämndens ansvarsområde:
Kultur- och biblioteksfrågor
Föreningsstöd
Stöd till fritidsanläggningar
Stöd till fritidsgårdar
Kommunens konstsamling
Lokalbokning av idrotts- och samlingslokaler

Kommunstyrelse

Lördag 26 maj kl.10:00-14:00
Duveholmshallen, Västgötagatan 31, Katrineholm

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Ledamöterna i Kommunstyrelsen väljs av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp. Det kan jämföras med regeringens förhållande till riksdagen. Några av uppdragen är att driva utvecklingsfrågor, svara för ägarfrågor, göra omvärldsanalyser och skapa förutsättningar för tillväxt.

-

 

Retorik

Onsdag 21 februari kl. 18:00-20:00
Partilokalen, Storgatan 36B, Vingåker

Tisdag 20 mars kl.18:00-20:00
Koordinaten (Biblioteket), Järntorget 7, Oxelösund

-